Healthy Quantum

Privacy Statement

Dit is het privacy statement van Be Healthy & Enjoy Life, gevestigd aan de  Steentilkade 2, 9713 GB in Groningen, website www.enjoy-healthy.nl

Deze privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier of bestellingen die je plaatst. Een groot belang is de privacy van mijn klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Be Healty & Enjoy Life verwerk data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

Be Healthy & Enjoy Life is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen Be Healthy & Enjoy Life bepaald welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Be Healthy & Enjoy Life is verantwoordelijk dat jou persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leg ik, (Corinne van Teijlingen) namens het bedrijf Be Healty & Enjoy Life uit welke gegevens er worden verwerkt en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.


Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerk kunnen worden:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Beroep
Bankgegevens


Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van je persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan mij verstrekt of niet door mij laat verwerken, kan ik je mogelijk niet goed van dienst zijn. Indien je ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van jou persoonsgegevens of indien je deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van je persoonsgegevens kan in dat geval zonder je toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jezelf partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Be Healthy & Enjoy Life. Daarnaast kan er op mijn bedrijf een wettelijke verplichting rusten om je  persoonsgegevens te verwerken.

Ik verwerk jou persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van de betaling
Het verzenden van de nieuwsbrief
Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van de dienstverlening
Jou te informeren over wijzigingen van de diensten en producten
Om goederen en diensten bij je af te leveren
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Betalingen webshop
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in de webshop maakt Be Healthy & Enjoy Life gebruik van externe platformen van payment providers. Deze partijen verwerken je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Deze partijen behouden zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Deze partijen delen in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot je financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening van deze partijen waarvoor zij derden inschakelen. Deze partijen bewaren je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Commerciële doeleinden
Be Healthy & Enjoy Life kan je persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om jou nader te informeren over de dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. Je zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door jou geregistreerde e-mailadres. Indien je geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kun je dit eenvoudig aangeven door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen email.
Jou persoonsgegevens worden door Be Healthy & Enjoy Life ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van de dienstverlening. Jou persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot jou herleidbaar.
Jou gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden.


Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Wil je afmelden voor deze cookies dan kun je, jou internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.
Be Healthy & Enjoy life maakt gebruik van de navolgende cookies:
Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en jou gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan Be Healthy & Enjoy Life hiermee deze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy waarvoor Be Healthy & Enjoy Life geen voorafgaande toestemming van jou nodig heeft.
Tracking cookies: cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan deze website ben je al geïnformeerd over deze cookies en is toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jou internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.


Inzien, corrigeren of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je ook het recht om jou eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien Be Healthy & Enjoy Life over digitale persoonsgegevens beschikt die ik óf met jou toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die ik met u heb gesloten uit te voeren.

Dat betekent dat je bij Be Healty & Enjoy Life een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die van jou bewaard worden, in een leesbaar computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar 
info@enjoy-healthy.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en paspoortnummer. Dit ter bescherming van jou privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jou verzoek. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
De bescherming van jou gegevens is serieus en Be Healty & Enjoy Life neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de mail: info@enjoy-healthy.nl

www.enjoy-healthy.nl - Be Healthy & Enjoy Life - Steentilkade 2, 9713 GB Groningen-
Tel: 06-57773637 - Mail: info@enjoy-healthy.nl


 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn